Verem Federasyonu Dernek Yönetmeliği

EvrimAğacı’ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbitavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacakbiçimde kullanılmamalıdır. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve KVKK kapsamında, otomatik karar vermeyle ilgili haklarınız mevcuttur. KVKK 11(g) maddesi gereği, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına, itiraz edebilirsiniz. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2000 çocuk kansere yakalanır ve bunların üçte biri lösemi teşhisidir. İkibinli yıllarda kanser ve lösemi hastalıklarının % 80’i tedavi edilebilmektedir ama, tedavi masrafları yüksek olduğu için bir çok aile ödeyememektedir. KAÇUV, bu hastalıklara sahip çocukların ailelelerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın amacı, iyileşme şansı olan ama ailesi masrafları ödeyemeyen çocukların tedavileri için maddi ve manevi imkanlar sağlamaktır. KAÇUV, 2002 yılında 200 milyar TL kaynak oluşturarak İstanbul Üniverparibahis Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Hematoloji – Onkoloji servisinin yenilenmesini ve yeni bir oyun salonu yapılmasını sağladı. Oyun odası, tümörlü ve lösemili çocukların bir psikolojik danışman gözetiminde kendi koşullarını anlamayı ve yaşamı kabullenmeyi öğrendikleri önemli bir yer. Ayrıca çocukların tedavi süreçlerini, eğitsel oyun etkinlikleri ve bilgisayar çalışmalarıyla daha kolay geçirmelerine yardımcı olan bir ortam da oluşturuldu. Vakıf kurduğu Çocukköyleri ile Koruncuklara barınma, eğitim, sağlık desteği sunarak kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

Dava dilekçesinde özetle,dava konusu kuralların uygulanmaları hâlinde telafisi güç veya imkânsızzararların doğabileceği belirtilerek yürürlüklerinin durdurulmasına kararverilmesi talep edilmiştir. (7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayındançıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. İçeriğin açıkça hukuka aykırılığının tespitinindeğerlendirilmesinin zorluğu ve vuku bulabilecek bildirimlerin çokluğu, 24saatlik sürenin son derece kısa olduğunu göstermektedir. Hukuk sistematiğine tamamen aykırı olan bu kurum Anayasanın pekçok maddesine de aykırıdır. Diğer taraftan idari tedbir olarak öngörülen içeriğinçıkarılması tedbirine hangi hallerde başvurulabileceği konusunda dördüncüfıkrada herhangi bir açıklık bulunmaktadır. Hesap blokesi savcılık tarafından yürütülmüşse, bu durumda bloke, yalnızca savcılık tarafından uygun görülürse kaldırılabilir. Bloke, borç nedeniyle konulduysa ödeme konusunda tarafların anlaşmış olması gerekir. Blokenin kaldırılması için resmî bildirilere göre blokenin kaynağı olan borç yapılandırılır ya da belirli oranda yapılan ödemeler yapılır . İcra dosyasıyla ilgilenen avukatla görüşülerek anlaşmaya varılmalı ve anlaşmayla ilgili yazılı belge istenmelidir. Bunun dışında borç ödemesi tamamlansa dahi işlemler uzun sürebildiğinden bloke henüz kaldırılmamış olabilir. Böyle bir durumda borcun ödemesinin yapıldığına dair dekont veya belge, banka şubesine sunulabilir. Eğer dekont mevcut değilse icra mahkemesinden ödemenin yapıldığına dair bir belge istenebilir ve bu belge, banka müdürlüğüne iletilebilir.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde uydu ve kablo yayın lisansına sahip olan radyo ve televizyon yayın kuruluşları altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. (4) Hukuk, yayıncılık, yönetim ve finans ile iletişim teknolojileri alanlarında ihtiyaca göre sayıları beşi geçmemek üzere başkanlık müşaviri görevlendirilebilir. A) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınacak yayın lisansı ücretleri. Ö) Engellilerin ve yaşlıların yayın hizmetlerine ve yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek. G) Yayın hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli izleme ve kayıt sistemlerini, gerekli hâllerde yayıncı kuruluş stüdyolarına da cihaz yerleştirerek kurmak.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Madde 15- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Adlı internet sitesinde ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde G.. Ş..’ın sözkonusu sitelere erişimin engellenmesi talebinin reddine dair Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı aleyhine kanun yararına bozma istemini içeren yazı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Sulh ceza hakimliği, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na gönderilir. Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren “dört saat” içinde kurum (BTK) tarafından yerine getirilir.

Aydınlatma Metni’nde yer alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketleri DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri anlamına gelmektedir. Serebral palsili bireyler başta olmak üzere Türkiye’deki yaklaşık 10 milyon engelli bireyin toplumsal hayata kazandırılması amacıyla sahip olunan sorumluluğun bilincinde hareket eden SERÇEV; Devlet kurum ve kuruluşları, firmalar, üniversiteler ile yürüttüğü işbirlikleri ile çözüm odaklı kalıcı çözümler üzerinde durmaktadır. SERÇEV, tüm Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar sonucunda ise Mayıs 2018’de Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Dernek Statüsüne sahip dernekler arasında yer almıştır. KiGeP, yapay duvarlarla içine sıkıştığın daracık yaşam alanını genişletebilmen için sana ışık tutuyor, öğrenmeyi öğrenmenin yollarını gösteriyor. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı bu amaçla açtığı KiGeP merkezinde, moderatör eşliğinde interaktif öğrenme oturumları, mentor desteği, görsel ve bilgisayar destekli öğrenme kaynakları ile çeşitli iletişim ve paylaşım imkanlarını sana sunuyor. Öğrenmenin inceliklerini KiGeP’le öğrenen ve etraflarındaki yapay duvarları yıkarak, kendi yollarını daha sağlıklı bir şekilde çizen gençlere, siz de yardımcı olabilirsiniz. Aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatıracağınız büyük ya da küçük her miktar, bir gencin hayata daha umutla bakmasını sağlayacak. Siz de TOÇEV ile ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ve çalışmak zorunda kalan çocukları okutabilir, tahsil hayatları süresince onlara maddi ve manevi destek sağlayabilirsiniz.

Maddenin itiraz konusu (3) numaralı fıkrasında da sulhceza hâkimine yapılan başvuru sonrasında hâkimin başvuruda bulunanın talebidoğrultusunda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine kararverebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Başkan’ın kuralda belirtilen alt ve üstlimitler arasında bu cezayı uygularken 5326 sayılı Kanun’un 17. Maddesindebelirtilen ölçütlere uymak zorunda olduğu, son yıllarda internet ortamındayaratılan ekonomik hacmin ulaştığı boyut, kuralla öngörülen alt ve üst sınırceza miktarları ile cezalara karşı yargısal denetimin mümkün olduğugözetildiğinde kuralla öngörülen cezanın kişilere aşırı bir külfet getirmediğiaçıktır. Bu itibarla kuralın kabahat ile ceza arasında bulunması gereken makuldengeyi gözettiği ve orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı anlaşılmaktadır. Eşitlik ilkesi yönünden yapılacakanayasallık denetiminde öncelikle Anayasa’nın 10. Maddesi çerçevesinde aynı yada benzer durumda bulunan kişilere farklı muamele yapılıp yapılmadığı tespitedilmeli, bu bağlamda aynı ya da benzer durumdaki kişiler arasında farklılıkgözetilip gözetilmediği belirlenmelidir. Yapılacak bu belirlemenin ardından isefarklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanıp dayanmadığı ve ölçülü olupolmadığı hususları irdelenmelidir. Ölçülülük ilkesi, amaç ve araç arasındahakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gereğini ifade eder. Diğer birifadeyle bu ilke, farklı muamelenin öngörülen objektif amaç ile orantılıolmasını gerektirmektedir. Maddesinde “Herkes,dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzerisebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir./ Kadınlar ve erkeklereşit haklara sahiptir. Maddesi uyarınca sınırlamanın ölçülü olup olmadığının da değerlendirilmesigerekir. Anayasa’nın anılan maddesinde güvence altına alınan ölçülülükilkesi ise elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmaküzere üç alt ilkeden oluşmaktadır.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Dolayısıyla sanık, 5651 sayılı Kanun’un 2/m maddesi bağlamında “yer sağlayıcı”; sitede içerik paylaşımı yapan üçüncü kişiler ise, aynı Kanun’un 2/f maddesi uyarınca “içerik sağlayıcı” konumundadırlar. İtiraz kanun yolu, tüm koruma tedbirleri ve bu arada erişimin engellenmesi kararı açısından da uygulanan, kararı veren Sulh Ceza Hakimliğinden sonraki sıra numaralı hakimliğin itirazı incelediği bir kanun yoludur. Sulh Ceza Hakimliği’nin erişimin engllenmesi kararına itiraz, İstanbul 2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz (5651 sayılı Kanun m.9/A-2). Özellikle belirtelim ki; internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep hakları vardır.

  • Adlı internet sitesinde ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde G..
  • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması için hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarının sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

Televizyon yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların, reklam yayını esnasında logolarını değiştirmek suretiyle kullanmaları ve blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmamaları esastır. (1) İlgili mevzuata uyulması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, her türlü ad ve bu adı tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise çağrı işareti olarak kullanılabilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili zorunludur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, logo ve çağrı işaretlerini Üst Kurul izni ile değiştirebilirler. (4) Hâkim tarafından düzeltme ve cevabın yayınlanmasına karar verilmesi hâlinde, birinci fıkradaki yedi günlük süre, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten; itiraz edilmişse asliye ceza mahkemesi kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Temsilcilik ve şube açma, üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandıktan sonra, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir. Madde 7-Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler. Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekle uygun olarak yapılacaktır. Oluşabilecek karışıklığı gidermek adına, idari para cezaları, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde, bu cezaya itiraz süresinin ve merciinin tebligatta gösterilmesi gerekmektedir. Usulsüz yapılan tebligatlar idari para cezası kararına karşı itiraz süresini başlatmamaktadır. Gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, hukuka ve uluslararası normlara uygun olmalıdır.2. Gazeteci; doğruluğuna, tarafsızlığına ve nesnelliğine inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanmamalıdır.3.